1050 rocznica chrztu Polski

799px-Mieszko_Gniezno1pl

Przez Chrzest do Europy

Dokładnie 1050 lat temu książę Polan Mieszko I przyjął chrzest. Wydarzenie to zapoczątkowało proces chrystianizacji ziem Polski. Niekiedy uważa się również, iż był to początek polskiej państwowości oraz polskiego Kościoła katolickiego.

Historycy do tej pory dyskutują nad przyczynami wprowadzenia chrześcijaństwa na tereny zamieszkiwane przez Polan. Wynika to z braku dokumentów z tamtego okresu. Największą wiedzę możemy czerpać z „Kroniki” Galla Anonima. Zgodnie z tą relacją, przyjęcie chrztu było decyzją polityczną. Chrystianizacja pozwoliła Mieszkowi I na wejście w sojusz z dworem czeskim (poprzez ślub Mieszka z Dobrawą). Jednocześnie chrzest pozwolił władcy Polan zunifikować, dość zróżnicowane plemiona pod jednym, chrześcijańskim sztandarem. Decyzja ta umocniła władzę Mieszka, jednocześnie sprawiła, iż stał się władcą równorzędnym pozostałym monarchom chrześcijańskiej Europy.

Kolejnym problemem związanym z badaniem okoliczności przyjęcia chrztu przez Polskę jest miejsce, w którym wszystko się zaczęło.  W „Roczniku Sędziwoja” znajdziemy informację, iż akt ten dokonał się w Pradze. Większość badaczy kwestionuje jednak wiarygodność tych danych. Według pozostałych hipotez miejscem, w których książę wraz ze swoim dworem przyjęli chrzest były Gniezno, Poznań lub Ostrów Lednicki. Brak wiążącej odpowiedzi powoduje, iż tegoroczny jubileusz świętowany będzie w każdym z tych trzech miast.

Oto idzie nowe…

Przyjęcie chrztu przez Mieszka I rozpoczął proces chrystianizacji, który w kolejnych latach czynił duże postępy i doprowadził do przyjęcia przez większość mieszkańców ziem polskich chrześcijaństwa w obrządku rzymskim. Sukces ten okazał się niezwykle trwały, bowiem katolicyzm do dziś wyznawany jest przez większość Polaków.
Chrystianizacja przeprowadzona była pod dowództwem samego Mieszka. Sprawował on opiekę nad misją poprzez budowanie świątyń oraz utrzymywanie struktur kościelnych.

Kościół, a sprawa Polska

Należy pamiętać, że chrzest Mieszka nie był wydarzeniem wyłącznie religijnym. Akt ten włączył bowiem rodzące się państwo polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej. Przybycie misjonarzy rozpoczęło proces przyjmowania zachodnich wzorców politycznych oraz kulturowych. Struktury polityczne i administracyjne przechodziły gruntowne reformy, upodobniając cię do tych zachodnich.

Rok 966 był kamieniem węgielnym dla polskiej państwowości oraz kultury naszego narodu. Można zaryzykować stwierdzenie, że wówczas wszystko się zaczęło.